Mida otsime?

 
Võistlusega otsime eestikeelseid vasteid mõistetele, mille tähistamiseks eesti keeles kas sõna praegu pole, on ainult keerukas sõnaühend või võõrsõna, või tekitab segadust olemasoleva sõna mitmetähenduslikkus.
 
Järgnevas loendis on kirjeldatud mõisteid koos täpsustusega, miks ta võistlusele esitatud on ja milliseid sõnu osalejatelt ootame. Iga kirjelduse algul on esitatud tinglik kas eesti- või muukeelne sõna või sõnaühend, mida selle mõiste tähistamiseks sageli kasutatakse. See on pelgalt suunaviit, mis ei ava mõiste kogu sisu. Lisatud on ka näitelauseid.
 
Veebilehe kaudu saad esitada ühe omaalgatusliku uudissõna, kui sul on neid aga rohkem, siis palume need saata e-kirjaga võistluse projektijuhile (info@sonavoistlus.ee). Korraldajate poolt ette antud mõistetele saad veebilehelt esitada piiramatul arvul vasteid.
 
Põhjenduse lahtris saad soovi korral kirjeldada oma ettepandava sõna eeliseid, allikat, moodustusviisi, võimalikku varasemat levikut vms. Uute sõnade loomise nõuanded  koos kirjandusviidetega leiad vahelehelt „Juhend“. NB! Kooliõpilastest võistlejad, palun märkige põhjenduse lahtrisse ka oma kool ja klass.

eesistumine

Euroopa Liidu kontekstis mõeldakse eesistumise all kuuekuulist perioodi, mille jooksul üks liikmesriikidest on Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja. Eesistuja põhiülesanded on suunata EL-i seadusandlikku menetlust nõukogus, valmistada ette ja viia läbi selleks vajalikke kohtumisi ja koosolekuid ning esindada nõukogu läbirääkimistel Euroopa Parlamendiga. Otsime aktiivsemat ja eesistujariigi juhtrolli paremini edasi andvat sõna Eesti eesistumisajaks aastal 2018. Pakutavast uudissõnast peaks saama tuletada kõiki vajalikke liitsõnu ja väljendeid, nagu nt eesistumisaeg, roteeruv eesistumine, eesistujariik jne.

Näiteid:
 • Ettepaneku esimene läbivaatamine toimus Austria ??? ajal.
 • Seitse kuud enne ???-perioodi algust ning vajaduse korral pärast konsulteerimist eelmiste ja järgmiste ???-riikidega teatatakse nõukogu istungite kuupäevad.

non-paper

Mitteametlik dokument, läbirääkimistel kasutatav tekst, mis ei ole arutelupoolte jaoks siduv. Non-paper sisaldab arutlusele tulevate küsimuste lähtekohti, kuid ei kujuta endast koostaja ametlikku seisukohta. Tihti on sellise dokumendi alusel võimalik alustada kõnelusi teemadel, mille kohta läbirääkijatel on poliitilistel või muudel põhjustel keeruline avaldada kindlat arvamust. Samuti kasutatakse seda juhul, kui on vaja katsetada osalejate valmidust arutleda teatud teemadel. Vasteks on varem pakutud nt ebapaber, kuid see ei ole laiemat kasutust leidnud.
 
Näiteid:
 • Käesoleva ??? eesmärk on anda esialgne ülevaade Atlandi ookeani piirkonnale iseloomulikest probleemidest.
 • Aruandes on arvesse võetud töörühma seisukohti, mis põhinesid eesistujariigi ???-l.

streamline

Ingliskeelne sõna streamline tähendab mitmesuguste protsesside, menetluste ja eeskirjade lihtsamaks, ladusamaks või tõhusamaks muutmist.  Seni puudub ühtne eestikeelne vaste, mis oleks kasutatav paljudes eri kontekstides. Prantsuse rationaliser, simplifier, moderniser; saksa modernisieren, rationalisieren, straffen, umgestalten. Mõiste on kasutusel nt järgmistes väljendites: streamlining of procedures – menetluste lihtsustamine ja seostamine; European Association for the Streamlining of Energy Exchanges – Euroopa Energiakaubanduse Soodustamise Assotsiatsioon.
 
Näiteid:
 • Sellega seoses peab arvamuse koostaja otstarbekaks ??? menetlusi ja laiendada reguleerimisala, mis praegu piirdub ainult teatavat künnist ületavate lepingutega.
 • Suurendatakse kõigi kolme eesistuja korralduslikke õigusi kehtestada ??? otsustusprotsess asjaomases järelevalvenõukogus.

empower

Mõjuvõimu suurendama, otsustusõigust andma, õigusi laiendama. Tegusõnast moodustatud tuletis on empowerment (mõjuvõimu suurendamine). Ingliskeelse sõna tähendusväli on väga lai. Otsime katusmõistet, mis sobiks kasutamiseks võimalikult paljudes kontekstides.
 
Näiteid:
 • Strateegia üldine eesmärk on ??? puuetega inimesi nii, et nad saaksid kasutada oma õigusi ning osaleda ühiskonnas ja majanduses täiel määral.
 • Tegevuskava soolise võrdõiguslikkuse ja naiste ??? kohta arengukoostöös.

kolmepoolsed läbirääkimised

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni kolmepoolne kohtumine. Inglise trilogue; prantsuse trilogue; saksa Trilog; soome kolmikantakokous, trilogi.
 
Näiteid:
 • Aegsasti enne seda, kui komisjon eelarveprojekti vastu võtab, peetakse ??? algava eelarveaasta võimalike prioriteetide üle.
 • Kogu lepitusmenetluse vältel toimuvad erineval esindatuse tasemel ???, et lahendada tekkivaid küsimusi ja valmistada ette lepituskomitees saavutatavat kokkulepet.

asjade internet

Võrk, milles arvutid, olmeelektroonika, autod ja muud seadmed on traadita võrguühenduses ning suhtlevad inimeste ja üksteisega interneti teel. Objektidel on võrgus IP-aadressid ning nad kasutavad keskkonnast teabe saamiseks andureid (nt toiduained, mis salvestavad temperatuuri kogu tarneahela jooksul). Praegune vaste on kohmakas otsetõlge ingliskeelsest väljendist internet of things. Otsime eestipärast sõna, mis oleks piisavalt tulevikku vaatav, et võtta arvesse ka selle kiiresti areneva tehnoloogia homset päeva.
 
Näiteid:
 • Kokkuvõttes liigub kogu maailm üsna kiiresti ??? suunas, kus kõik esemed on varustatud imepisikeste identifitseerimisseadmetega.
 • Sipelgasuurune raadio toob ??? lähemale.
 • Toonagi räägiti ???-st, võibolla isegi tänasega võrreldes julgemalt ning lihtsameelsusele lubatud jultumusega.

phablet

Suure ekraaniga nutitelefon/tahvel. Soome puhletti, taulupuhelin; prantsuse phablette; hispaania tabléfono.
 
Näiteid:
 • ??? ei ole päris tahvelarvuti ega ka nutitelefon, ta on midagi nende vahepealset.
 • ??? omanik ei pea endale hankima eraldi nutifoni või väiksemat tahvelarvutit.

viraalne

Slängisõna viraalne (inglise viral) kasutatakse eelkõige sotsiaalmeedia kontekstis märkimaks video, mängu, pildi või teksti viiruslikult kiiret levikut interneti teel või suhtlusvõrgustikes seeläbi, et kasutajad ise levitavad sõnumit edasi teistele kasutajatele. Otsime omakeelset vastet, mis annaks mõiste sisu kadudeta edasi.
Näiteid:
 • Väikese vimkaga ???-ks muutuda on viie minuti töö.
 • Uus huvitav teenus ???-ks jagamiseks sotsiaalmeedias.
 • Kuigi ükski agentuur ega produktsioonifirma ei saa garanteerida, et video ???-ks muutuks, on võimalik luua selleks soodsad eeldused.

LGBT

Rahvusvaheliselt kasutatav lühend, millega tähistatakse lesbisid, geisid, biseksuaale ja transsoolisi inimesi. Kasutatakse väljendites LGBT-inimesedLGBT-rongkäikLGBT-õigused jm. Kuna ingliskeelne lühend kõlab eesti keeles kohmakalt ja võõrapäraselt, otsime neutraalset omakeelset katusmõistet.
Näiteid:
 • Paljud ??? puutuvad igapäevaelus kokku vaenu ja diskrimineerimisega.
 • ???-ga seotud küsimused põhjustavad Eesti ühiskonnas palju vaidlusi.

moderaator

Koosoleku, konverentsi vms juhataja, väitluse juht, vestluse korraldaja. Inimene, kes vestlust suunab, väitlust juhib vms. Seni pakutud vasted, nt väitlusjuht, õhtujuht, päevajuht jms, ei ole juurdunud ilmselt seetõttu, et inglise moderator katab kõik need tähendused, eesti vastet tuleb aga varieerida vastavalt kontekstile. Otsime omakeelset katusmõistet.
 
Näiteid:
 • Hea ??? on paindlik ja kiire reaktsiooniga, ta suudab ohjata liialt domineerivaid kuulajaid ja esinejaid ning paneb inimesi teema üle arutlema.
 • ??? kohtub ettevõtte esindajaga enne üritust ning lepib kokku vestluse teema ja eesmärgi, käsitlemist vajavad aspektid, arutelu üldise raamistiku ning publiku kaasamise reeglid.

Viimati lisatud sõnad

mastering, CD(DVD jne)-master
valmistlema, CD(DVD jne)-valmik

viraalne
levilenduv

moderaator
kõnemihkel